Basic Coding Standard trong PHP

Chương này của bộ standard bao gồm những yếu tố cơ bản được đòi hỏi để có thể đảm bảo tính tương kết giữa code PHP được chia sẻ.

1. Khái quát chung

 • Files chỉ được sử dụng tag là <?php<?= .
 • Files phải encode bằng UTF-8, không dùng BOM (byte-order mark)
 • Files có thể định nghĩa symbols (classes, functions, constants, etc.), hoặc gây ra side-effects (e.g. tạo ra output, thay đổi .ini settings, etc.), thế nhưng không nên làm cả 2.
 • Namespaces và tên classes phải tuân theo quy chuẩn “autoloading” của PSR: [PSR-0, PSR-4].
 • Tên Class phải được viết dưới dạng StudlyCaps.
 • Tên constants của Class phải được viết dưới dạng ALL_UPPER_CASE_WITH_UNDERSCORE.
 • Tên Method phải được viết dưới dạng camelCase.

2. Files

2.1. PHP Tags

PHP code phải sử dụng tag đầy đủ <?php ?> hoặc short-echo <?= ?> tags. Ngoài ra không được sử dụng những tag thay đổi khác. (Không dùng tag <? ?>)

2.2. Character Encoding

PHP code phải được encode bằng UTF-8 không có BOM.

2.3. Side Effects

Files có thể định nghĩa symbols (classes, functions, constants, etc.), hoặc gây ra side-effects (e.g. tạo ra output, thay đổi .ini settings, etc.), thế nhưng không nên làm cả 2.

Cụm từ “side effects” mang ý nghĩa là thực hiện những logic mà không liên quan trực tiếp đến việc định nghĩa classes, functions, constants … thường là từ việc including file

“Side effects” bao gồm những việc sau (không phải là tất cả): tạo output, sử dụng require include, hoặc kết nối đến external services, thay đổi file ini setting, emit errors hay exceptions, chỉnh sửa biến global hay static, đọc và viết file …

Dưới đây là một ví dụ về việc một file chứa cả declarations (định nghĩa) và side effects;

<?php
// side effect: change ini settings
ini_set('error_reporting', E_ALL);

// side effect: loads a file
include "file.php";

// side effect: generates output
echo "<html>\n";

// declaration
function foo()
{
  // function body
}

Dưới đây là ví dụ về một file chỉ bao gồm declarations mà không có side effects

<?php
// declaration
function foo()
{
  // function body
}

// conditional declaration is *not* a side effect
if (! function_exists('bar')) {
  function bar()
  {
    // function body
  }
}

3. Namespace và tên Class

Namespaces và tên classes phải tuân theo quy chuẩn “autoloading” của PSR: [PSR-0, PSR-4].

Điều này có nghĩa là mỗi class phải được viết vào một file, và phải có ý nhất 1 level trong namespace.

Tên class phải được viết dưới dạng StudlyCaps.

Code với phiên bản PHP 5.3 trở lên phải dùng đúng namespaces.

Chẳng hạn:

<?php
// PHP 5.3 and later:
namespace Vendor\Model;

class Foo
{
}

Code với phiên bản 5.2.x trở xuống nên dùng pseudo-namespace với Vendor_ là prefix.

<?php
// PHP 5.2.x and earlier:
class Vendor_Model_Foo
{
}

4. Class Constants, Properties, và Methods

Từ class dưới đây được hiểu là cả những class bình thường, hay cả interfaces và traits.

4.1. Constants

Constants của class phải được viết hoa toàn bộ và sử dụng gạch dưới ngăn cách giữa các từ. Ví dụ:

<?php
namespace Vendor\Model;

class Foo
{
  const VERSION = '3.4';
  const DATE_APPROVED = '2014-03-04';
}

4.2. Properties

Bộ quy tắc này không đưa ra quy định hay gợi ý về việc nên viết properties như thế nào, theo dạng $StudlyCaps, $camelCase, hay $under_score. Dù sử dụng quy tắc đặt tên nào đi chăng nữa thì nó cần phải được thực hiện thống nhất trong một vendor, package, class, method …

4.3. Methods

Tên Method phải được viết dưới dạng camelCase.

Published by Nhat Truong

Hi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: