SSH vào máy chủ Ubuntu Virtualbox cấu hình NAT

Trước tiên cần phải cho phép login root đối với Debian (và Ubuntu) cho OpenSSH Server tại /etc/ssh/sshd_config:

PermitRootLogin without-password

thành

PermitRootLogin yes

Sau đó restart SSH server:

sudo service ssh restart

Port Forwarding

Vào máy khách, chọn “Settings” >> “Network” >> “Advanced”. chọn “Port Forwarding”.

Ví dụ, để cho phép SSH tới máy khách Ubuntu với IP NAT 10.0.2.15 trên cổng 2522, cấu hình rule như sau:

SSH tới máy khách VM như sau:

ssh -p 2522 <login>@127.0.0.1

Here, the SSH login request sent to 127.0.0.1:2522 will automatically be translated into 10.0.2.15:22 by VirtualBox. Thus, we can now SSH to the guest VM.

Done! yêu cầu login SSH từ máy host được gửi tới 127.0.0.1:2522 sẽ tự động được phiên dịch sang 10.0.2.15:22 bởi VirtualBox. Bây giờ ta có thể SSH tới máy khách VM.

Published by Nhat Truong

Hi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: