SSH vào máy chủ Ubuntu Virtualbox cấu hình NAT

Trước tiên cần phải cho phép login root đối với Debian (và Ubuntu) cho OpenSSH Server tại /etc/ssh/sshd_config: thành Sau đó restart SSH server: Port Forwarding Vào máy khách, chọn “Settings” >> “Network” >> “Advanced”. chọn “Port Forwarding”. Ví dụ, để cho phép SSH tới máy khách Ubuntu với IP NAT 10.0.2.15 trên cổng 2522, cấu hìnhContinue reading “SSH vào máy chủ Ubuntu Virtualbox cấu hình NAT”

Hướng dẫn sử dụng docker

I. Các câu lệnh cài đặt và quản lý Docker 1.1.Install docker Lưu ý: Khi gặp lỗi “Error response from daemon: cgroups: cgroup mountpoint does not exist: unknown.” thì thực hiện các bước sau để fix. 1.2.Liệt kê các container đang chạy Dùng để liệt kê ra các container đang chạy. Khi sử dụng vớiContinue reading “Hướng dẫn sử dụng docker”