SSH vào máy chủ Ubuntu Virtualbox cấu hình NAT

Trước tiên cần phải cho phép login root đối với Debian (và Ubuntu) cho OpenSSH Server tại /etc/ssh/sshd_config: thành Sau đó restart SSH server: Port Forwarding Vào máy khách, chọn “Settings” >> “Network” >> “Advanced”. chọn “Port Forwarding”. Ví dụ, để cho phép SSH tới máy khách Ubuntu với IP NAT 10.0.2.15 trên cổng 2522, cấu hìnhContinue reading “SSH vào máy chủ Ubuntu Virtualbox cấu hình NAT”

Hướng dẫn sử dụng docker

Install docker Lưu ý: Khi gặp lỗi “Error response from daemon: cgroups: cgroup mountpoint does not exist: unknown.” thì dùng các bước sau để fix docker ps Dùng để liệt kê ra các container đang chạy. Khi sử dụng với các tham số -a/-all: Liệt kê tất cả các container, kể cả đang chạy hayContinue reading “Hướng dẫn sử dụng docker”