Hướng dẫn sử dụng docker

Install docker Lưu ý: Khi gặp lỗi “Error response from daemon: cgroups: cgroup mountpoint does not exist: unknown.” thì dùng các bước sau để fix docker ps Dùng để liệt kê ra các container đang chạy. Khi sử dụng với các tham số -a/-all: Liệt kê tất cả các container, kể cả đang chạy hayContinue reading “Hướng dẫn sử dụng docker”