Hướng dẫn sử dụng docker

docker ps Dùng để liệt kê ra các container đang chạy. Khi sử dụng với các tham số -a/-all: Liệt kê tất cả các container, kể cả đang chạy hay đã kể thúc -q/-quiet: chỉ liệt kê ra id của các container. docker pull Hầu hết các image sẽ được tạo dựa trên các imageContinue reading “Hướng dẫn sử dụng docker”